Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pöytyän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytyad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytyad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 92


 

Lausunnon antaminen Pöytyän biokaasu- ja e-metaanilaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

 

Khall 13.05.2024 § 92  

337/10.00.02/2023 

Wega Group Oy suunnittelee Copenhagen Infrastructure Partnersin (CIP) Advanced Bioenergy Fund I:n (CI ABF I) kanssa Lallin teollisuusalueelle biokaasulaitosta ja sen yhteydessä toimivaa metanointilaitosta, jossa yhdistetään biokaasulaitoksen toiminnassa syntyvä ja talteen otettava hiilidioksidi uusiutuvan energian avulla tuotetun vedyn kanssa e-metaaniksi. Hanketta varten on on perustettu kehitysyhtiö nimeltään CI ABF I FIN DevCo Oy.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on varannut Pöytyän kunnalle mahdollisuuden lausua hankkeen nähtävillä olevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta viimeistään 14.5.2024.

 

Lausuntopyynnön mukana kuntaan on toimitettu Macon Oy:n hankkeesta laatima Pöytyän bio- ja e-metaanilaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, joka on päivätty 5.4.2024. YVA-menettelyssä tuotetaan hankkeen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, vaihtoehdoista ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista sekä lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointiohjelman mukaisen menettelyn tavoitteena on ehkäistä tai lieventää haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä sekä sovittaa yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.

 

Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman, tehtyjen selvitysten ja YVA-ohjelmasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella. Arviointityön tulokset esitetään kootusti ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

 

Nähtävillä olevassa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on selostettu muun muassa laitoksen toimintaperiaatetta, arvioitavia vaikutuksia, hankkeen alueellista ja valtakunnallista merkitystä. Hankealueen nykytilaa aiotaan selvittää monipuolisesti.

 

Arviointiohjelman kartoilla esitetään hankealueena kiinteistöt, joiden käytöstä kyseiseen tarkoitukseen on tehty omistajien kanssa varaukset vuoden 2023 lopulla. Laitoksen sijainti täsmentyy asemakaavassa, joka on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 15.1.2024. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa biokaasulaitoksen sijoittuminen alueelle. Muodostettava teollisuustontti (T/kem) ei alustavassa maankäyttötarkastelussa vaadi kiinteistöjen alueita kokonaisuudessaan.

 

Laitoksen toteuttaminen esitetyssä laajuudessa vaatinee rakennuspaikan maaston merkittävää muokkausta ja tasausta. Kallion louhinnan ja maatäyttöjen vaikutukset on selvitettävä hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Arviointi tulee ulottaa myös rakennusvaiheen jälkeistä aikaa koskevaksi.

 

Liikenteeseen liittyviä vaikutuksia on selvitettävä esitettyä laajemmalta alueelta kantatiellä 41. Etenkin biokaasulaitokselle suuntautuva raskas liikenne vaatii kantatien länsipuolelle rakennettavaa uutta risteystä, jonka sijainti ja sen tarvitsemat liittymäjärjestelyt ovat myös ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitettäviä asioita.

 

Valmistelija aluearkkitehti

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa edellä mainitun lausuntona Pöytyän biokaasu- ja e-metaanilaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.